na INLIS000000000001906 20220110102219 0010-0122000075 Kichiro Toyota, Pilar bisnis Tangguh dari Jepang / Shoji Kimoto, Johya Kagemaru Shoji Kimoto Cet. 2 217 cm : il ; 21 cm Johya Kagemaru Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011 741.5 741.5 Kag k 978-979-27-5260-1 Komik 5538 5539